Polukubna parabola ima značajno mjesto u istoriji ravanskih krivih. Prva je algebarska kriva, čiju je dužinu luka 1657. godine postupkom rektifikacije odredio Vilijam Nil (1637. - 1670.). Još se naziva i Nilova parabola. Prije polukubne parabole postupak rektifikacije bio je primjenjivan samo na transcendentne krive (za određivanje dužine luka cikloide i logaritamske spirale).

Implicitna jednačina polukubne parabole je pa je parametarizacija

.

Za a = 1 dobijamo

, ,

pa je dužina krive na intervalu:


a njena krivina je data sa:

Polukubna parabola je simetrična u odnosu na y-osu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.