Za tri ili više tačaka kažemo da su kolinearne ako leže na jednoj ravnoj liniji odnosno pravoj l. Obilježavamo ih sa

Dvije tačke su uvijek kolinearne jer određuju pravu. Tačke koje nisu kolinearne nazivamo nekolinearne.

Tri tačke su kolinearne ako koeficijenti rastojanja zadovoljava uslov

Površina trougla kojeg određuju tri kolinearne tačke je nula.

ili

Ovo se može napisati i u vektorskom obliku

gdje je suma komponenti, , i .

Tri tačke su kolinearne ako je udaljenost jedne od tih začaka i linije koju određuju druge dvije nula.

Kako tri kolinearne tačke zadovoljavaju uslov

za konstantu c, proizlazi na 3 tačke u 3-dimenzionalnom prostoru zadovoljavaju uslov

Ovo je neophodan ali ne i dovoljan uslov za kolinearnost

Primjer

Posmatrajmo 3 tačke , , , za koje je ali i

http://mathworld.wolfram.com/Collinear.html

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.