Pravougli trougao sa hipotenuzom H i katetama c1 i c2

Pravougli trougao u kome hipotenuzina visina h dijeli hipotenuzu na odsječke p i q

U pravouglom trouglu, kateta (grč. Κάθετος) je bilo koja od stranica koje čine pravi ugao.

Ako su katete pravouglog trougla različitih dužina, razlikuju se manja (kraća) i veća (duža) kateta.

Odnos dužina kateta definiše trigonometrijske funkcije tangens i kotangens nad oštrim uglovima trougla.

Prema Euklidovim stavovima, u pravouglom trouglu, dužina katete predstavlja geometrijsku sredinu dužine odsječka hipotenuze koji određuje hipotenuzina visina i dužine cijele hipotenuze. Ako su oznake kao na slici, taj iskaz se može zapisati u sljedećem obliku:

Pravougli trougao u kome hipotenuzina visina h dijeli hipotenuzu na odsječke p i q

  • CA^2 = AH*AB ili  
  • ili

Takođe, važi i da je:

ili Kategorija:Euklidova geometrija Kategorija:Trigonometrija

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.