Formula (lat. formula - deminutiv od forma, oblik)

U matematici to je svaki simbolički zapis (algebarski izraz a takođe i jednakost), koji sadrži neko tvrđenje (teoremu, zaključak).

Primjeri

  • je formula proizvoljnog neparnog broja, gdje je  cio broj;
  • ; (netačno)
  • formula kvadrata zbira dva broja;
  • sa greškom manjom od 0,005;
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.