Matematika Wiki
Advertisement

Elipsa.jpg

Elipsa je zatvorena kriva koja je određena sa dvije poluose: velikom (oznaka: a) i malom (oznaka: b). Oblik elipse definiše se njenim ekscentricitetom (ili eliptičnošću, oznaka: e). Elipsa se može također predstaviti kao kosi presjek ravni i valjka. Tačke F1 i F2 nazivaju se fokus. Osobine tački F1 i F2 i promjenljive tačke X je da je suma dužina duži i uvijek jednaka.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2GyWNVFQ6I4

Površina elipse se računa formulom:

Dijelovi elipse

 1. Tačke i zovu se žarišta ili fokusi elipse.
 2. Glavna osa elipse je prava kroz žarišta (prava određena tačkama i )
 3. Sredina duži je središte elipse.
 4. Sporedna osa je normala na glavnu osu kroz središte elipse.
 5. Tačke u kojima ose sijeku elipsu zovu se tjemena.
 6. Velika osa je duž .
 7. Mala osa je duž .
 8. Velike poluose su duži i .
 9. Male poluose su duži i .
 10. Linearni ekscentricitet udaljenost žarišta od središta elipse.
 11. Radijus vektori tačke na elipsi su dužine i .

Formule

osna jednačina
segmentni oblik
poluparametar
numerički ekscentricitet
linearni ekscentricitet
radijus vektor
jednačina tangente
uslov da prava bude tangenta
koordinate tjemena , ,

Osobine

 • algebarska zatvorena kriva jedna je od konika
 • skup tačaka ravni kojima je zbir udaljenosti od dvije čvrste tačke, žarišta, konstantan.
 • Elipsa je simetrična s obzirom na dvije ose (glavne osi) i njihovo sjecište, središte simetrije.
 • Žarišta elipse smještena su na velikoj osi simetrično s obzirom na središte, a apscisa im je
 • Svaka tetiva koja prolazi kroz središte elipse njezin je prečnik.
 • Tangenta na elipsu u tački T elipse zatvara jednake uglove sa spojnicama , tačke T sa žarištima elipse
 • Planete se kreću po elipsama kojima se u jednom žarištu nalazi Sunce.

Ekscentricitet

Ekscentricitet je konstanta karakteristična za svaku elipsu. Predstavlja minimalno rastojanje fokusne tačke elipse od elipse, duž ose. Označava se sa . i izračunava se kao:

i su dužine poluprečnika elipse. Ako sa označimo rastojanje između fokusnih tačaka elipse dobićemo

Jednačina

Neka se ose elipse poklapaju sa koordinantnim osama. Jednačina elipse je.

Dokaz

Neka nezavisni parametar raste od 0 do

Parametarske jednačine

Parametarska
Polarna jednačina
Polarna jednačina
Poluprečnik savijanja
Zakrivljenost apscise
Bipolarna jednačina

Površina i obim

Površina zatvorena elipsom je :, gdje su i polovine velike i male ose, a matematička konstanta. Do formule za površinu se dolazi izračunavanjem pomoću integrala.

Dokaz.

Površina elipse je

Obim elipse je ,

gdje je funkcija totalni eliptični integral druge vrste.

Tačan beskonačan red glasi:

ili

Dobra aproksimacija Ramanujanova, a koja glasi:

ili bolja aproksimacija:

Za posebni slučaj, gdje je mala osa polovine velike ose, možemo koristiti:

ili

(better approximation).

Općenitije, dužina luka dijela obima, kao funkcija obuhvatnog ugla, data je nepotpunim eliptičkim integralom. Inverzna funkcija, obuhvatni ugao kao funkcija dužine luka, je data preko eliptičkih funkcija.

Zbir rastojanja tačke elipse od žiža

Zbir rastojanja ma koje tačke elipse od njenih žiža, fokusa i je konstantan i iznosi

Dokaz

Ako je proizvoljna tačka elipse, podnožje normale iz te tačke na direktrisu , a podnožje normale na direktrisu , onda je

je ekscentricitet elipse

.

Zbir u zagradi desno je rastojanje između direktrisa, koje iznosi , pa je

Također pogledajte

Izvori

 1. Ellipse
 2. Ellipse
 3. Analitička geometrija ravnine – osnovne formule
 4. http://www.m
 5. Ellipses
 6. athcurve.com/courbes2d/ellipse/ellipse.shtml


Advertisement