Automorfni broj je broj čiji je kvadrat završava istom cifrom kao i taj broj. 

52= 25, 62 = 36, 762 = 5776, 3762 = 141376,and 8906252 = 793212890625

tako da su 5, 6, 76 i 890625 svi automorfni brojevi

Automorfni brojevi su 1, 5, 6, 25, 76, 376, 625, 9376, ... (sekvenca A003226 u OEIS-u).

za automorfni broj sa k cifara za n>1, automorfni broj n ' sa najviše 2k cifara može se naći sa formulom:

Za k veće od 1, ima najviše dva automorfna broja sa k-ciframa, jedan koji se završava u 5 i jedan koji se završava u 6. Jedan od njih ima oblik:

a drugi

Sljedeće sekvence mogu se koristiti za dobijanje automorfnog broja za k<1000 

Postoji klasa cijelih brojeva poznata kao automorfni brojevi kod čijih kvadrata su poslednjiih n cifara iste kao kod samog broja
Na primer za n=1 svaki broj koji se završava sa5 ili6 ima kvadrat koji se takođe završava tim ciframa
za n = 2 ako se brojevi završavaju sa 25 ili 76 kvadrati im se završavaju istim ciframa
za n =3 svaki broj sa završetkom 376 ili 625 ima i kvadrat koji se završava sa iste tri cifre

1 je automorfni broj 

n-automorfni broj je broj oblika 1*n2 ako mu je poslednja cifra jednaka n

1*52=25

1*62=36

2*82=128

2*882=15488

1-automorfni brojevi su 1, 5, 6, 25, 76, 376, 625, 9376, 90625, ... 

5-automorfni brojevi su 5, 25, 625, 0625, 90625, ...

6-automorfni brojevi su 6, 76, 376, 9376, 09376,

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.