2 (dva) je broj, numeral i ime glifa koji predstavlja taj broj. To je prirodni broj koji slijedi poslije broja 1, a prethodi broju 3.

Stari Heleni su smatrali da je 2 prvi broj, jer predstavlja skup.

Broj 2 je prvi prost broj.

Brojevi djeljivi sa 2 su parni brojevi. Djeljivost sa brojem 2 je lako provjerljiva. Ako je cifra jedinica parna tada je i cio broj djeljiv sa 2. Ovo važi za dekadni brojni sistem, ali takođe i za oktalni i heksadecimalni brojni sistem.

Broj 2 je osnova brojnog sistema koji se zove binarni i pozicioni brojni sistem sa najmanjom osnovom. Prvi je ovaj sistem predstavio i opisao Lajbnic. Ovaj sistem je pogotovo u upotrebi u oblasti digitalne elektronike i računarstva.

U matematici[uredi | uredi izvor]

Osobine[uredi | uredi izvor]

 • x+x = 2·x
 • x·x = x2
 • xx = x↑↑2
 • Korjen iz 2 je prvi poznati iracionalni broj.
 • U desetičnom brojnom sistemu važi sljedeća tvrdnja:
 • Drugi stepen nekog broja se zova (iz istorijskih razloga) kvadrat.
 • 2 + 2 = 2 · 2 = 2² = 2 ↑↑ 2 = 2 ↑↑↑ 2
 • 10² = 100
 • 2² = 4
 • 1/2 naziva se polovina
 • 2 je jedini prirodni broj kod koga vrijedi
 • Najmanja oblast ima dva elementa.

Tablica množenja[uredi | uredi izvor]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Ttablica dijeljenja[uredi | uredi izvor]

dijeljenje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 ÷ x 2 1 0.5 0.4 0.25 0.2
x ÷ 2 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

Tablica stepenovanja[uredi | uredi izvor]

Stepenovanje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65636 131072 262144 524288 1048576
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400


U Euklidovoj geometriji[uredi | uredi izvor]

U geometriji se sa dvije tačke jednoznačno definiše prava koja prolazi kroz njih.

Geometrija u ravni ima dvije dimenzije.

Hemija[uredi | uredi izvor]

Redni broj i atomski broj 2 u periodnom sistemu elemenata ima hemijski element helij.

Istorija[uredi | uredi izvor]

U istoriji Francuske

 • Druga republika 1848-1852
 • Drugo carstvo 1852-1870

U svjetskoj istoriji

 • Drugi svjetski rat 1939-1945
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.